دفاع از حقانیت این فوتبال و ایفای نقش وکیل مدافع برای این همه شلختگی و بی نظمی، خوب است اما نه آنقدر که در پرسوناژ دانای کل ظاهر شویم و هر آنچه نکته منفی است را در فوتبال اروپا ببینیم و برای این همه دیدنی های شگرف و چشم اندازهای […]