مصطفی کارخانه به دلیل بیماری، از هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه استعفا کرد. به گزارش مسترگل، مصطفی کارخانه پس از استعفا از هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: به دلیل کسالت و عملی که در پیش دارم، باید در بیمارستان بستری شوم و درمان طولانی خواهم داشت. این سومین عمل جراحی است […]

مصطفی کارخانه به دلیل بیماری، از هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه استعفا کرد. به گزارش مسترگل، مصطفی کارخانه پس از استعفا از هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: به دلیل کسالت و عملی که در پیش دارم، باید در بیمارستان بستری شوم و درمان طولانی خواهم داشت. این سومین عمل جراحی است […]