فوتبال هیچگاه از دست جنگ در امان نبوده؛ تاریخ فوتبال پر است از لحظاتی که سبزی چمن، سرخی خون را ستایش کرده است. مسترگل/ شهریار بیات؛ از این قاب به عنوان یکی از تلخ‌ترین تصاویر ثبت شده در تاریخ فوتبال یاد می‌شود؛ و از بداقبالی ما در عصری ماندگار شد […]