مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان با العربی کویت قرارداد ۲ ساله بست. به گزارش مسترگل، جواد مهرگان مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان با قراردادی دو ساله هدایت تیم العربی کویت را برعهده گرفت. وی در این باره اظهار داشت: من با العربی کویت قرارداد دو ساله امضا کردند در حال […]

مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان با العربی کویت قرارداد ۲ ساله بست. به گزارش مسترگل، جواد مهرگان مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان با قراردادی دو ساله هدایت تیم العربی کویت را برعهده گرفت. وی در این باره اظهار داشت: من با العربی کویت قرارداد دو ساله امضا کردند در حال […]