جودی موریس اظهارات مورینیو پیرامون چلسی را با لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد. به گزارش مسترگل، مورینیو پیرامون عدم توانایی آبی‌ها برای رقابت با بزرگان لیگ برتر را به شیوه‌ای تمسخر آمیز پاسخ داد. مورینیوی ۵۶ ساله که در دو مقطع، سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ چلسی را […]

جودی موریس اظهارات مورینیو پیرامون چلسی را با لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد. به گزارش مسترگل، مورینیو پیرامون عدم توانایی آبی‌ها برای رقابت با بزرگان لیگ برتر را به شیوه‌ای تمسخر آمیز پاسخ داد. مورینیوی ۵۶ ساله که در دو مقطع، سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ چلسی را […]