سیدجلال حسینی و حسین ماهینی کاپیتان‌های پرسپولیس به درگذشت هوادار استقلال واکنش نشان دادند. به گزارش مسترگل، طی روزهای اخیر مورد بحث ترین اتفاق فوتبال ایران موضوع سحر، دختر آبی بود که سر منشا خودسوزی و سپس مرگش، ممانعت از ورود به استادیوم و سپس تشکیل پرونده قضایی بود. از شب […]

سیدجلال حسینی و حسین ماهینی کاپیتان‌های پرسپولیس به درگذشت هوادار استقلال واکنش نشان داد. به گزارش مسترگل، در روزهای اخیر مورد بحث ترین اتفاق فوتبال ایران موضوع سحر، دختر آبی بود که سر منشا خودسوزی و سپس مرگش، ممانعت از ورود به استادیوم و سپس تشکیل پرونده قضایی بود. از شب گذشته […]

سیدجلال حسینی و حسین ماهینی کاپیتان های پرسپولیس به درگذشت هوادار استقلال واکنش نشان داد. به گزارش مسترگل، در روزهای اخیر مورد بحث ترین اتفاق فوتبال ایران موضوع سحر، دختر آبی بود که سر منشا خودسوزی و سپس مرگش، ممانعت از ورود به استادیوم و سپس تشکیل پرونده قضایی بود. از شب […]