دور دوم تمرینات زنان کاراته کا برای لیگ جهانی اسپانیا در آکادمی ملی المپیک شروع شد. با تلفیقی از اردونشینان قبلی و سه کاراته کای جوان. مسترگل/فتح الله فتحی؛ سمانه خوشقدم مربی تیم ملی می‌گوید: «تا کاراته وان اسپانیا ۴ اردو داریم. با شروع دورجدید اردو‌ها علاوه برسارا بهمنیار، طراوت […]

دور دوم تمرینات زنان کاراته کا برای لیگ جهانی اسپانیا در آکادمی ملی المپیک شروع شد. با تلفیقی ازاردونشینان قبلی و سه کاراته کای جوان. مسترگل/فتح الله فتحی؛ سمانه خوشقدم مربی تیم ملی می‌گوید: «تا کاراته وان اسپانیا ۴ اردو داریم. با شروع دورجدید اردو‌ها علاوه برسارا بهمنیار، طراوت خاکسار، […]