مصطفی کارخانه به دلیل احساس درد با صلاحدید پزشکان در CCU بستری شد. به گزارش مسترگل، به نقل از هیات والیبال استان تهران، مصطفی کارخانه که چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به دلیل احساس درد از ناحیه پهلو و سینه با صلاحدید پزشکان در CCU بستری شد تا […]

طبق اعلام پزشک وی حال عمومی سرمربی شهرداری ارومیه مساعد گزارش شده است به گزارش مسترگل، به نقل از هیات والیبال استان تهران، مصطفی کارخانه که چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به دلیل احساس درد از ناحیه پهلو و سینه با صلاحدید پزشکان در CCU بستری شد تا آزمایشات […]